Водещи умения в хотелиерство индустрията

Търговско-промишлена палата Кюстендил подготви обучителни модули за изграждане на капацитет в сектора на туризма.

Подготвените модули имат образователно съдържание и набор от въпроси и отговори. Thies ще бъдат подредени като набор от лекции в раздел Курсове на тази платформа и като форма на тест за тестване на придобити знания..

Първият модул

Първият модул е посветен на хотелиерството и има 7 тематични секции, които ще бъдат организирани като отделни лекции:

  • Тема 1. Въведение в управлението на хотелиерството
  • Тема 2. Възникване и развитие на хотелиерството
  • Тема 3. Видове заведения за пребиваване, класификация, категоризация и сертифициране
  • Тема 4. Технология на хотелиерското обслужване
  • Тема 5. Управление на персонала
  • Тема 6. Приходи и разходи в хотелиерството
  • Тема 7. Управление на взаимоотношенията с клиентите в хотелиерството

Този уебсайт/профил е създаден и поддържан  с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта / профила е отговорност единствено на Удружение “Прави корак” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.